METODOLOŠKA POJASNILA

MEJNE/CILJNE/ALARMNE VREDNOSTI

Mejne in ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. L. RS, št. 91/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2). V skladu s citirano uredbo je pomen mejnih in ciljnih vrednosti naslednji:

 • mejna vrednost je raven, določena na podlagi znanstvenih spoznanj, katere cilj je izogniti se škodljivim učinkom na zdravje ljudi oziroma okolje, jih preprečiti ali zmanjšati, in ki jo je v določenem roku treba doseči, ko pa se ta doseže, se ne sme preseči,
 • ciljna vrednost je raven, določena s ciljem izogniti se škodljivim učinkom na zdravje ljudi oziroma okolje, jih preprečiti ali zmanjšati, in ki jo je treba, če je to mogoče, doseči v določenem času,

V tabeli 1 prikazujemo mejne in cilje vrednosti parametrov, ki se merijo na merilnih postajah v Občini Škofja Loka.

Tabela 1: Mejne/cilje vrednosti parametrov za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka
Parameter Enota Časovno obdobje meritev Mejna/ciljna vrednost
Dušikov dioksid (NO2)1 µg/m3 1 ura 200, max.18 preseganj/leto
leto 40
Delci PM101 µg/m3 24 ur 50, max. 35 preseganj/leto
leto 40
Delci PM2,51 µg/m3 leto 20
ogljikov monoksid (CO)1 mg/m3 8 h 10
Ozon (O3)2 µg/m3 8 h 120, max. 25 preseganj/leto
Opombe: 1: mejna vrednost, 2: ciljna vrednost.

Na merilnih postajah se prikazujejo trenutne vrednosti in povprečne 1 urne vrednosti. Mejne in cilje vrednosti so določene za različna obdobja merjenja (1 urna vrednost, 8 urna vrednost, 24 urna vrednost, letna vrednost), zato se jih ne da enostavno odčitati iz prikazovalnikov vrednosti na merilnih postajah, ampak jih je treba posebej izračunati.
V ta namen Občina Škofja Loka vsako leta izdela Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka posamezno koledarsko leto. V tem poročilu so izmerjene vrednosti preračunane in primerjane z mejnimi oziroma ciljnimi vrednostmi. Poročila o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka so objavljena na spletni strani občine.

INDEKS ONESNAŽENOSTI ZRAKA (AIR QUALITY INDEX – AQI)

Indeks onesnaženosti zraka (Air Quality index – AQI) je namenjen prikazovanju trenutnih vrednosti (on-line) za takojšnjo informacijo občanom o tem, kakšna je trenutna kakovost zraka. Na podlagi prikazanih vrednosti občani lahko prilagodijo svoje aktivnosti glede na onesnaženost zunanjega zraka.

AQI prikazuje trenutne vrednosti onesnaženosti zunanjega zraka za posamezen parameter v obliki barvne skale, s katero se na enostaven in hiter način ugotoviti trenutno stanje kakovosti zunanjega zraka.

V nadaljevanju v tabeli 2 prikazujemo sprejete AQI indekse za posamezne parametre ter barvno skalo, ki se uporabljajo za prikazovanje na spletni strani občine.

Ker AQI prikazuje trenutne vrednosti, le tega ne moremo primerjati z mejnimi oziroma ciljnimi vrednostmi.

Tabela 2: AQI indeksi za posamezne parametre in pripadajoča barvna skala
Indeks Indeks ime PM10 (µg/m3)* PM2,5 (µg/m3)* NO2 (µg/m3)** O3 (µg/m3)**
100zelo slabo>100>80>400>240
76-100slabo76-10041-80201-400181-240
75-51mejno41-7521-40101-200101-180
<=50dobro<=40<=20<=100<=100
Opombe: * povprečje izraženo kot uteženo drseče povprečje 12 h, s poudarkom na zadnjih treh urah, ** urno povprečje.

Agencija RS je izdala priporočila za ukrepanje prebivalstva pri posameznih vrednostih AQI, in sicer za PM10 delce in ozon, ki jih prikazujemo v nadaljevanju v tabeli 3 in tabeli 4.

Tabela 3: Priporočila za ukrepanje prebivalstva pri vrednostih AQI za PM10 delce
Razred onesnaženosti - prašni delci PM10
Raven onesnaženosti dobro mejno slabo Zelo slabo
Koncentracija v µg/m3 <40 41 - 75 76 - 100 >100
Priporočila za ranljive skupine:
 • dojenčki in otroci
 • starejši ljudje
 • ljudje z boleznimi srca in ožilja, dihal (astma, kronične pljučne bolezni, kronična obstruktivna pljučna bolezen)
 • sladkorni bolniki
Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti na prostem. Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti na prostem in še posebej, če čutijo težave.
Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Pri roki je treba imeti zdravila za hitro lajšanje napadov.
Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost.
Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim.
Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Pri roki je treba imeti zdravila za hitro lajšanje napadov.
Priporočila za splošno populacijo Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.

Tabela 4: Priporočila za ukrepanje prebivalstva pri vrednostih AQI za ozon O3
Razred onesnaženosti - Ozon O3
Raven onesnaženosti dobro mejno slabo Zelo slabo
Koncentracija v µg/m3 <100 101 - 180 181 - 240 >240
Priporočila za ranljive skupine:
 • dojenčki in otroci
 • starejši ljudje
 • ljudje z boleznimi srca in ožilja, dihal (astma, kronične pljučne bolezni, kronična obstruktivna pljučna bolezen)
 • sladkorni bolniki
Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Priporočamo zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če opazite simptome, kot so vneto oko, kašelj in/ali vneto žrelo. Priporočamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti na prostem in umik v notranje prostore, v katerih so koncentracije ozona praviloma nižje.
Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave z dihali vključno z astmo ter starejših je verjetnost za nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo napotkom svojega zdravnika glede terapije in morebitnih omejitev ter skrbijo za svojo kondicijo.
Priporočamo umik v notranje prostore, v katerih so koncentracije ozona praviloma nižje.
Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave z dihali vključno z astmo ter starejših je verjetnost za nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo napotkom svojega zdravnika glede terapije in morebitnih omejitev ter skrbijo za svojo kondicijo.
Priporočila za splošno populacijo Uživajte v svojih običajnih aktivnostih na prostem. Razmislite o zmanjšanju intenzivnejših fizičnih dejavnosti na prostem, če opazite simptome, kot so vneto oko, kašelj in/ali vneto žrelo. Razmislite o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutite težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj. Priporočamo umik v notranje prostore, v katerih so koncentracije ozona praviloma nižje.

HRUP V OKOLJU

Na merilnih mestih so nameščeni tudi merilniki hrupa, ki kontinuirano merijo hrup v okolju. Pri tem merijo hrup v okolju, ki je posledica različnih virov hrupa kot je cestni promet, železniški promet, hrupa kmetijskih strojev, hrup industrijskih virov hrupa, hrup prezračevalnih naprav, klimatov, hladilnih naprav, hrupa, ki ga povzročajo ljudje z domačimi deli: kosilnice, gradbena dela,….. Tak hrup imenujemo hrup celotne obremenitve okolja s hrupom in je določen z dvema kazalnikoma hrupa, ki sta Ldvn in Lnoč.

Ldvn je kombinirani kazalnik hrupa, ki se določi kot povprečna letna raven hrupa po posebni formuli z upoštevanjem izmerjenih vrednosti hrupa v:

 • dnevnem obdobju dneva, ki traja od 6.00 do 18.00 ure,
 • večernem obdobju dneva, ki traja od 18.00 ure do 22.00 ure,
 • nočnem času, ki traja od 22.00 ure do 6.00 ure.

Lnoč je kazalnik hrupa, ki je določen kot povprečna letna vrednost ravni hrupa v obdobju od 22.00 ure do 6.00 ure zjutraj.

Ljudje slišimo hrup v okolju kot trenutne vrednosti ravni hrupa, ki so vedno višje kot letne povprečne vrednosti hrupa. Mejne vrednosti v Sloveniji in v Evropi so določene kot letne povprečne vrednosti hrupa.

Mejne vrednosti za hrup v okolju določa Uredba o mejnih vrednostih hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22- ZVO-2), ki določa mejne vrednosti glede na območja varstva pred hrupom.

V tabeli 5 prikazujemo mejne vrednosti za hrup za posamezne kazalnike hrupa glede na območje varstva pred hrupom. V tabeli 5 prikazujemo mejne vrednosti hrupa samo za celotno obremenitev, ker se na merilnih postajah meri samo celotna obremenitev okolja s hrupom. Mejne vrednosti v tabeli 5 so določene za območja, na katere ne vpliva hrup prometa cest in železnic.

Tabela 5: Mejne vrednosti hrupa v okolju za celotno obremenitev okolja s hrupom
Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA)
IV. območje6575
III. območje5560
II. območje4555
I. območje4050

V tabeli 6 prikazujemo mejne vrednosti za hrup za posamezne kazalnike hrupa glede na območje varstva pred hrupom. V tabeli 6 prikazujemo mejne vrednosti hrupa samo za celotno obremenitev, ker se na merilnih postajah meri samo celotna obremenitev okolja s hrupom. Mejne vrednosti v tabeli 6 so določene za območja, na katere vpliva hrup prometa cest in železnic.

Tabela 6: Mejne vrednosti hrupa v okolju za celotno obremenitev okolja s hrupom
Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA)
IV. območje8080
III. območje5969
II. območje5363
I. območje4757

Za posamezna merilna mesta, kjer v Občini Škofja Loka izvajamo meritve hrupa veljajo območja varstva pred hrupom in mejne vrednosti, ki jih prikazujemo v tabeli 7.

Tabela 7: Območja varstva pred hrupom in mejne vrednosti na merilnih mestih
Merilna postaja Enota urejanja prostora1 Namenska raba enote urejanja prostora SVPH2 po OPN3 SVPH2 po Uredbi hrup4 Mejne vrednosti
Lnoč Ldvn
Avtobusna postaja Škofja Loka ŠK-13
ŠK-13/13
CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti, v neposredni bližini linijski vir hrupa cesta. III III 59 69
Frankovo naselje ŠK-37
ŠK-37/02
SSa - Stanovanjske površine z dejavnostmi - enodružinska gradnja. III III 59 69
Godešič GD-04 SSa - Stanovanjske površine z dejavnostmi - enodružinska gradnja, v neposredni bližini linijski vir hrupa - cesta. III III 59 69
Trata ŠK-40
ŠK-40/14
PO – Ostale prometne površine, v neposredni bližini linijski viri hrupa: ceste + železnica. III III 59 69
Virmaše ŠK-33
ŠK-33/08
SK – Površine podeželskega naselja, v neposredni bližini linijski vir hrupa, cesta. III III 59 69
Opombe:
1 – Enote urejanja prostora so povzete po Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
2 - SVPH: Stopnja varstva pred hrupom
3 - OPN: Občinski prostorski načrt Občine Škofja Loka
4 – Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 43/18, 59/19, 44/22- ZVO-2)