Predstavitev projekta

V Občini Škofja Loka smo konec leta 2017 vzpostavili SmartCity IOT omrežje ter nanj priključili indikativne merilne naprave za spremljanje kakovosti zraka, hrupa in meteoroloških podatkov na petih lokacijah. Lokacije merilnih postaj smo izbrali glede na pričakovanje največjega onesnaženje zunanjega zraka kot posledica emisij iz prometa, kurilnih naprav in industrije. Občani lahko podatke spremljajo preko interneta na svojih mobilnih telefonih in občinske spletne strani. SmartCity IOT omogoča enostavno nadgradnjo z dodatnimi merilniki in širitev mreže, odvisno od potreb.

V okviru lastne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka je postavljenih pet merilnih postaj, ki so nameščene na naslednjih merilnih mestih:
 • Avtobusna postaja Škofja Loka (AP Šk. Loka),
 • Trata,
 • Virmaše,
 • Frankovo naselje,
 • Godešič.
Merilne postaje obratujejo od 05.01.2018 dalje. V obdobju januar – april 2018 je potekalo testiranje delovanja naprav, od junija 2018 pa je urejen prikaz podatkov in omogočeno njihovo spremljanje preko spleta. Merilne postaje so tovarniško umerjene in kalibrirane in te nastavitve naj bi zagotavljale ustrezno merjenje 5 let. Njihovo delovanje je bilo tudi primerjalno testirano na način, da so se preverile izmerjene vrednosti v času izmerjenih ekstremnih vrednosti na državnih merilnih postajah, s katerimi upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Preveritev nameščenih petih merilnih postaj je pokazala, da so vse ustrezno zaznale povišane vrednosti in tudi izmerile vrednosti v istem rangu kot državne merilne postaje. Iz navedenega sledi, da lahko izmerjene rezultate na petih nameščenih merilnih postajah smatramo kot verodostojne in se bodo uporabili za načrtovanje politike za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v občini.

Na posameznih merilnih postajah se kontinuirano merijo naslednji parametri:

ONESNAŽENJE ZRAKA

 • onesnaževala:
  • prašni delci PM10,
  • prašni delci PM2,5,
  • prašni delci PM1,
  • dušikovi oksidi izraženi kot NO2,
  • ogljikov monoksid izražen kot CO,
  • ozon izražen kot O3.
 • meteorološki podatki:
  • temperatura,
  • zračni tlak,
  • relativna zračna vlaga
Rezultati meritev se prikazujejo na spletni strani Občine Škofja Loka kot:
 • barvna skala AQI- indeks onesnaženost zraka (air quality index – AQI), ki prikazuje trenutno izmerjene vrednosti in so namenjene odločanju prebivalstva o tem, ali bodo glede na svoje zdravstveno stanje in stanje kakovosti zunanjega zraka odšli na prosto ali ne;
 • urne povprečne vrednosti, ki so osnova za določanje stanja kakovosti zunanjega zraka v občini ter primerjavo z zakonsko določenimi mejnimi/ciljnimi vrednostmi parametrov onesnaženosti zunanjega zraka ter napotek za ukrepanje na določenem področju, če so mejne vrednosti čezmerne.

ONESNAŽENJE OKOLJA S HRUPOM

Skupaj z merilnimi postajami za merjenje onesnaženja zraka so bile v letu 2017 na vseh merilnih postajah instalirani tudi merilnika hrupa, ki niso bili integrirani v samo merilno postajo. V letu 2021 so bili vsi merilniki na merilnih postajah zamenjani z merilniki, ki ustrezajo zahtevam standardov SIST ISO 1996-1:2016 in Standard SIST ISO 1996-2:2017. Merilniki hrupa se redno umerjajo z referenčnim kalibratorjem. Pripravili smo tudi ustrezne računalniške programa s pomočjo katerih se izmerjeni podatki o hrupu preračunavajo v kazalnika hrupa Lnoč in Ldvn.