Predstavitev projekta
Projekt »Kakovost zraka Žalec« je rezultat projekta LAS SSD »Okoljsko osveščeni« (povezava) v okviru katerega smo nabavili in uredili merilno postajo, kot začetek merilne mreže, ki jo želimo v prihodnosti širiti in tako omogočiti prebivalcem spremljanje stanja zraka in hrupa v občini Žalec. V okviru lastne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka in hrupa je postavljena merilna postaja, ki je nameščena na lokaciji:
 • Žalec, Ulica Rista Savina
  Opomba: Merilna postaja je sestavljena iz senzorskega merilnika zraka in hrupa, bazne postaje in antene. Oprema je bila nabavljena in montirana v okviru projekta LAS SSD »Okoljsko osveščeni«

Na posameznih merilnih postajah se kontinuirano merijo naslednji parametri:
 • onesnaževala:
  • prašni delci PM10,
  • prašni delci PM2,5,
  • prašni delci PM1,
  • dušikovi oksidi izraženi kot NO2,
  • ogljikov monoksid izražen kot CO,
  • ozon izražen kot O3.
  • žveplov dioksid SO2.
 • meteorološki podatki:
  • temperatura,
  • zračni tlak,
  • relativna zračna vlaga
 • hrup:
  • vrednosti hrupa Ldvn v dBA (kombinirani kazalec hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času)
Rezultati meritev se prikazujejo na spletni strani kot:
Zrak:
 • barvna skala AQI - indeks onesnaženost zraka (air quality index – AQI), ki prikazuje trenutno izmerjene vrednosti;
 • urne povprečne vrednosti, ki so osnova za določanje stanja kakovosti zunanjega zraka v občini v primerjavi z zakonsko določenimi mejnimi/ciljnimi vrednostmi parametrov onesnaženosti zunanjega zraka
Hrup:
 • vrednosti hrupa Ldvn v dBA po dnevih (kombinirani kazalec hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času) v primerjavi z zakonsko določenimi mejnimi in koničnimi vrednostmi parametrov hrupa Ldvn glede na določeno območje varstva pred hrupom
Opomba: Rezultati meritev so indikativne narave in služijo kot napotek za ukrepanje na določenem področju, če so mejne vrednosti presežene (zrak, hrup).

Meritve hrupa - pojasnilo
Glavni povzročitelji hrupa v okolju so promet ter izvajalci storitev, proizvodnje in obrti. Izpostavljenost čezmernemu hrupu je škodljiva. Vpliva na naše počutje, motnje zbranosti, psihične motnje, razdražljivost in zmedenost.
Na grafih so prikazane vrednosti kazalcev hrupa Ldvn v III. območju varstva pred hrupom v decibelih (dBA)
 • povprečne dnevne vrednosti (zeleni stolpec) - celotna obremenitev okolja s hrupom
 • mejne vrednosti 60 dBA (rumena črta) - celotna obremenitev okolja s hrupom
 • mejne vrednosti 69 dBA (rdeča črta) – obremenitev okolja s hrupom za linijski vir hrupa
III. območje varstva pred hrupom je namenjeno bivanju. Hrup merimo v decibelih (dBA). Decibelna skala je logaritemska, kar pomeni, da je jakost hrupa pri na primer 60 dB desetkrat (10x) večja od jakosti hrupa pri 50 dB.